Kunstgras kopen en leggen? Wij zijn dé specialist!

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
Leverancier: de besloten vennootschap "Kunstgras-winkel.nl". Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Kunstgras-winkel.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan. Producten: goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst.
Af-fabriek of magazijn: overgang van het goed op opdrachtgever bij de aflevering op het vestigingsadres van leverancier. Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen tussen Kunstgras-winkel.nl en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden door Kunstgras-winkel.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Kunstgras-winkel.nl aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van Kunstgras-winkel.nl vrijblijvend. De aanbiedingen gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. De overeenkomst komt tot stand wanneer Kunstgras-winkel.nl deze bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint. De opdrachtgever erkent dat door elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen laten komen. Het plaatsen van een order is derhalve, nadat deze is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, bindend voor de opdrachtgever.

Artikel 4. Levering
Levering vindt plaats af-fabriek of magazijn van Kunstgras-winkel.nl, tenzij anders is overeengekomen. De goederen gelden als geleverd op het moment wanneer ze gereed zijn voor verzending en deze op het vestigingsadres van Kunstgras-winkel.nl ter beschikking staan aan opdrachtgever en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld. Opgave van de levertijd door Kunstgras-winkel.nl geldt enkel als een indicatie en nooit als een fatale termijn.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Kunstgras-winkel.nl is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de directie schade welke de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. De aansprakelijkheid van Kunstgras-winkel.nl is beperkt tot een bedrag van ten hoogste het factuurbedrag exclusief BTW. Kunstgras-winkel.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie en/of materialen van de opdrachtgever. Kunstgras-winkel.nl is niet aansprakelijk indien de tekortkoming een gevolg is van overmacht.

Artikel 6. Overmacht
Indien Kunstgras-winkel.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kunstgras-winkel.nl niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 7. Reclame
Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de kwaliteit van het afgeleverde product, dient de opdrachtgever haar bezwaren uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Kunstgras-winkel.nl kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de gronden van het bezwaar. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Alle factuurbedragen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op het door Kunstgras-winkel.nl aangegeven bankrekeningnummer. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Betalingen strekken allereerst in mindering op alle verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten en rente en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere
facturen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom. Indien Kunstgras-winkel.nl in een gerechtelijke procedure gedeeltelijk dan wel geheel in het gelijk wordt gesteld, dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/of gemachtigde.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Kunstgras-winkel.nl geleverde goederen blijven het eigendom van Kunstgras-winkel.nl tot het moment dat alle geleverde goederen zijn betaald. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden tot het moment dat volledige betaling van alle goederen heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten tussen Kunstgras-winkel.nl en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van) de overeenkomst, zowel die van juridische als feitelijke aard zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank Haarlem.